• Verzekerd van kwaliteit

 • Een registeradviseur in Assurantiën (RAiA) helpt ondernemers en particulieren de verzekerbare risico’s binnen hun onderneming inzichtelijk te krijgen en vervolgens passende maatregelen te treffen om deze te beheersen. Persoonlijk contact staat centraal in zijn dienstverlening en het belang van de klant staat voorop. De eisen waaraan een RAiA lid moet voldoen, gaan verder dan de Wet financieel toezicht (Wft) en hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als op gedragsregels en beroepshouding.

 • Gedragscode en Beroepsreglement

 • De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft voor alle bij haar aangesloten erkenningsregelingen, een Reglement Beroepsuitoefening en een Tuchtreglement opgesteld. Iedere ingeschrevene onderschrijft deze reglementen. Deze reglementen kunt u downloaden op de website van de SAR. Een belangrijk aspect in het Beroepsreglement is dat het ingeschreven RAiA lid verklaart dat hij zich bij zijn advisering laat leiden door het belang van zijn klanten en dat hij volledig vrij is in de advisering van klanten inzake het risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden en/of andere financiële producten.

 • Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de zaken die zijn omschreven in het Beroepsreglement:

  • Een RAiA lid onderschrijft deze gedragscode en zal daarmee in overeenstemming handelen. Hij zal te allen tijde voldoen aan de eisen zoals gesteld in het beroepsreglement voor zover die op zijn inschrijving betrekking hebben.

  • Een RAiA lid adviseert en verleent zijn diensten naar eer en geweten en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Hij zal naar beste weten en kunnen de belangen van zijn cliënt behartigen.

  • Een RAiA lid zal zijn cliënt uitsluitend adviseren en van diensten voorzien op gebieden waarop hij deskundig is. Hij zal zijn deskundigheid behouden en vergroten door zich voortdurend bij te scholen. Hij zal de richtlijnen die de SAR hem daartoe geeft, naleven.

  • Een RAiA zal zijn cliënt informeren over de werkzaamheden die hij voor hem zal verrichten en over de wijze waarop hij voor deze werkzaamheden wordt beloond.

  • Een RAiA lid zal met de aan hem toevertrouwde gegevens van en informatie over een cliënt discreet omgaan.

  • Een RAiA lid onthoudt zich van onjuiste en misleidende uitlatingen in zijn advisering en uitlatingen.

  • Een RAiA lid zal zich in en buiten de uitoefening van zijn beroep onthouden van uitlatingen en gedragingen die schade kunnen toebrengen aan de eer van de beroepsgroep.

  • Een RAiA lid of een derde die zich geschaad voelt door de gedragingen of uitlatingen van een andere ingeschrevene en van mening is dat deze in strijd heeft gehandeld met deze Gedragscode kan hierover een klacht neerleggen bij het Bestuur van de SAR.

 • Als u een klacht heeft

 • De Stichting Assurantie Registratie heeft een Reglement Beroepsuitoefening (gedragscode) en een tuchtreglement. De SAR heeft een onafhankelijke commissie voor bewaking van de gedragscode ingesteld. De Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van het Reglement Beroepsuitoefening. Verder behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard.

 • Klachten over individuele RAiA leden worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. Deze commissie heeft niet de bevoegdheid schadevergoedingen of verklaring voor recht toe te kennen. Hooguit kan de commissie een kostenveroordeling uitspreken, ook kan de commissie een disciplinaire maatregel opleggen.

 • Klachten? Ga naar Kifid.nl

 • Heeft u als consument een klacht over een financieel product of een financiële dienst, dan kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). Komt u er samen niet uit? Vul dan het klachtenformulier in via de website van het Kifid. Daar leest u ook meer over de klachtenprocedure.

 • Klacht indienen bij de SAR

 • Als u een klacht wilt indienen bij de SAR omdat u van mening bent dat een RAiA lid zich niet aan de gedragscode gehouden heeft, laat het ons dan weten via e-mail: info@sar.nu.